Şişecam Topluluğu Tedarikçi Zirvesinde, İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Şişecam Tedarikçi Zirvesi’nde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Açılış konuşmasını Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın yaptığı zirveye, İngiliz Satınalma ve Tedarik Enstitüsü Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Will Beattie de konuk konuşmacı olarak katıldı. Farklı sektörlerden paydaşların ağırlandığı ve 450 kişinin katıldığı zirvenin konuk konuşmacısı ise Gazeteci Serdar Kuzuloğlu oldu.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ge­nel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman Zirve’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Teknolojiyi kullanarak iş yapış biçimlerimizde bizi yeniliklere götürecek dijitalleş­me yol haritamızı da oluşturmak zorundayız. Bugün, dünyada bin­lerce tedarikçiyle çalışan Şişecam Topluluğu, bu dönüşüm sürecinde tüm iş ortaklarından aynı vizyon doğrultusunda ortak akıl üretmesini bekliyor” dedi.

Düzcam, cam ev eşyası, cam am­balaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, bu yıl ilk kez düzenledi­ği ‘Şişecam Tedarikçi Zirvesi’nde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Açılış konuşmasını Şişecam Topluluğu Yö­netim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın gerçekleştirdiği Zirve’de İngiliz Sa­tınalma ve Tedarik Enstitüsü Ulus­lararası İş Geliştirme Direktörü Will Beattie de konuk konuşmacı ola­rak yer aldı. Farklı sektörlerden 450 tedarikçinin katıldığı zirvenin konuk konuşmacısı Serdar Kuzuloğlu oldu.

Zirvede Will Beattie, “Satınalmanın Geleceği”, Şişecam Topluluğu Sa­tınalma Başkanı Dr. Selma Öner, “Satınalmanın Geleceğinde İşbirli­ğinin Rolü” ile ilgililer bilgi aktarırken, Şişecam Topluluğu Mali İşler Başka­nı Görkem Elverici “Şişecam, De­ğer Yaratan İş Ortaklığı”, Şişecam Topluluğu Satınalma Mükemmellik Merkezi Direktörü Banu Çelik ise “Şi­şecam Topluluğu’nda Satınalma­nın Dünü, Bugünü, Yarını”nı anlattı. Zirvede son olarak Serdar Kuzuloğlu “Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şir­ket” başlıklı konuşmasını yaptı.

“80 yıllık köklü tarihimizi tüm pay­daşlarına değer katan, bir anlayış­la sürdürüyoruz”

Şişecam Topluluğu’nun bugün, Düzcam, Cam Ev Eşyası, Cam Am­balaj ve Cam Elyafı gibi camın tüm temel alanları ile Soda ve Krom Bileşiklerini kapsayan iş kollarında üç kıtada 13 ülkede üretim yaptı­ğını söyleyen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kır­man, Şişecam’ın faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri aktardı: “150’den fazla ülkede ürünlerini müşterileriyle bu­luşturan Topluluğumuz, 22 bin ki­şiye de istihdam sağlıyor. Topluluk olarak, dünyada cam ev eşyasın­da üçüncü, cam ambalaj ve düz­camda beşinci büyük üretici konu­mundayız. Soda külü üretiminde dünyada ilk 10’da yer alırken, krom kimyasallarında ise dünya lideri­yiz. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slo­vakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Mısır Ve Hindistan’da üretim faaliyetlerimi­ze devam ediyoruz. Ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle çalışan Topluluğumuz, 80 yılı aşkın köklü tarihi boyunca tüm faaliyet­lerini müşterilerinden iş ortaklarına, hissedarlarından çalışanlarına ka­dar tüm paydaşlarına değer ka­tan, gelişirken geliştiren bir anlayışla sürdürüyor.”

“Dijitalleşme yol haritamızı da oluş­turmak zorundayız”

Global rekabetin arttığı ve küresel pazarda var olabilmenin giderek zorlaştığı ortamda rekabet avan­tajı sağlayacak iş yapış biçimleri­nin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Rekabet avantajı sağlamak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve teknolojik çözümleri kullanmak yeterli olmu­yor. Teknolojiyi kullanarak iş yapış biçimlerimizde yeniliklere götüre­cek dijitalleşme yol haritamızı da oluşturmak zorundayız. Şişecam Topluluğu olarak, bu bakış açısıy­la teknoloji ile paralel olarak, hızla gelişen dünyaya uyum sağlamak ve iş ortaklarımızla olan iş birliği or­tamını iyileştirmek için “Satınalma Dönüşüm Projesi’ni hayata geçir­dik. Süreç tasarımından yeni bir ERP sisteminin ve teknoloji altyapısının oluşturulmasına, tasarımdan uygu­lamaya kadar birçok gelişim uygu­lamasının yeniden tanımlandığı bu dönüşüm projesini bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.”

Şişecam’ın dünyada geniş yelpa­zede binlerce tedarikçiyle çalış­tığını dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu dönüşüm sürecinde tüm iş ortaklarımızdan aynı vizyon doğrul­tusunda ortak akıl üretmesini bek­liyoruz. Bu ortak aklı üretirken en kritik unsurlar da açık iletişim ve iş birliğidir. “Kazan – kazan” bakış açı­sıyla birlikte daha iyi çalışabilece­ğimiz bir ekosistem oluşturabilmek için maliyet iyileştirici uygulamalar, süreç iyileştirme gibi rekabetçiliğin temelini oluşturan sürekli iyileştirme çalışmalarımız konusunda el ele ve­rip, yeni fikirler üreteceğiz. Topluluk olarak, proaktif ve hızlı çözüm üret­meye odaklı inovatif ürün, hizmet ve yaklaşımlar geliştirilmesini önem­siyoruz. Çevre ve sürdürülebilirlik alanlarındaki hedeflerimize uyum sağlanması konusunda iş ortakla­rımızın hızlı gelişim sağlamasına da büyük önem veriyoruz.”

Şişecam Topluluğu Satınalma Baş­kanı Dr. Selma Öner de yaptığı su­numda şunları söyledi: “Bugün 10 binin üzerinde tedarikçi ile çalışan ve 200 bin malzeme yöneten Top­luluğumuz tüm süreçleri bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor. Bir dönü­şüm içerisindeyiz. Satın alma or­ganizasyonunu siz iş ortaklarımızla birlikte sadeleşmek şeffaflaştırmak, basitleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Bu dönüşüm ve değişkenliğin içinde teknoloji, hız ve işbirliği ana gündem maddelerimizi oluşturuyor. Bu satın alma organi­zasyonunu siz iş paydaşlarımızla bir­likte yaratacağız. Gelişirken, siz iş or­taklarımızla birlikte gelişmek, birlikte değer yaratmak istiyoruz.”.

Bir Yorum Yazın..